Política de privadesa

Aquesta política de privadesa conté tota la informació necessària que s’ha de proporcionar als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, i amb la normativa vigent de protecció de dades a Espanya.

Responsable del tractament de dades personals

Yamaaoi Wasabi S.L. és responsable de la recollida i ús de les seves dades personals segons el que indica la present política de privadesa. La nostra seu central és a la Casa Nova de les Corts 4, 17406, Viladrau, Girona, amb CIF B-55328512.

Principis aplicats per al tractament de dades personals

Els principis indicats a continuació són aplicats per Yamaaoi i per qualsevol persona de la plantilla que tingui accés a dades. Les dades de caràcter personal seran sempre:

 • tractats de manera lícita, lleial i transparent.
 • recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 • adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • exactes i, si cal, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
 • conservats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
 • tractats amb integritat i confidencialitat, de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada.
Tipus de dades personals tractades i finalitat

Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i completes i mantenir-se actualitzades. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privadesa. La manca d’aportació o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

Al nostre lloc web recollim les categories de dades personals següents:

 • Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com ara nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, idioma i país. Aquestes dades personals s’emmagatzemen a les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i es faran servir per a l’enviament de butlletins informatius sobre Yamaaoi, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos. Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i eliminar les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment podeu modificar la vostra informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.
 • Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis i contractació dels nostres productes, com a nom, cognoms, empresa, domicili, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Aquestes dades personals s’emmagatzemen a les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i es faran servir per completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre lloc web. En qualsevol moment podeu modificar la vostra informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.No utilitzarem les vostres dades personals per prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent d’aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquest altre fi abans de procedir al tractament ulterior.
Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris seran tractades mentre duri l’execució del contracte o sol·licituds d’informació i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Quan les dades s’hagin de conservar complint terminis de prescripció indicats a la normativa aplicable, seran bloquejats i posats únicament a disposició de les autoritats competents, i seran eliminats una vegada finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre no s’oposi a rebre aquesta informació.

Per determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de dany per l’ús no autoritzat o la divulgació de les vostres dades personals, els fins per als quals processem les vostres dades personals i els requisits legals que apliquin.

Legitimació per al tractament de dades personals

Les bases jurídiques de legitimació següents apliquen per tractar les seves dades personals:

 • Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.
 • Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d’informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives del mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels Usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.
 • Execució del contracte: per a aquelles dades d’identificació i contacte que permeten gestionar el contracte a distància per a la provisió de serveis i productes oferts a la nostra web.
Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari podran ser cedides/comunicades als destinataris següents:

 • Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a Yamaaoi, com ara la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura que sigui necessari per realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts als contractes d’encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privadesa .
 • Administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable. També poden produir-se transferències internacionals de dades a raó de les anteriors cessions/comunicacions en cas que les empreses destinatàries es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, per a les quals Yamaaoi utilitzarà les clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privadesa UE -EUA, com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquestes d’acord amb el RGPD.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a fins diferents de les determinades en aquesta política de privadesa, ni cedir-les de forma il·legítima a tercers.

Drets de les persones

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts a la normativa de protecció de dades davant nostre.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a info@yamaaoi.com, juntament amb una còpia del vostre document d’identificació vàlid.

Us facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, us informem que podeu presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels vostres drets.

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web d’acord amb la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per evitar la pèrdua, destrucció o dany accidental , mal ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

Dret a retirar el consentiment

Si heu prestat el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals, teniu dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per retirar el vostre consentiment, seguiu els enllaços d’exclusió indicats a totes les comunicacions comercials que se us enviïn o mitjançant correu electrònic.

Una vegada haguem rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per als fins a què va autoritzar originalment, llevat que hi hagi motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per al establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

Contacte

Si teniu dubtes, comentaris o queixes sobre l’ús de les vostres dades personals, contacteu amb els nostres serveis d’atenció al client per correu electrònic a info@yamaaoi.com o pels telèfons indicats a la nostra web.