Condicions de Compra

Les presents Condicions Generals de Contractació (“Condicions Generals” o “Condicions” en endavant), regulen els drets i obligacions derivats de les transaccions comercials portades a terme a través del portal www.yamaaoi.com (en endavant el “Lloc web”), del que es titular la societat Yamaaoi Wasabi, S.L. (en endavant referida indistintament com “Yamaaoi, “nosaltres” o l’”empresa”), i conjuntament amb les condicions d’Avís Legal i les polítiques de privacitat, configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin al Lloc web han de conéixer, entendre i acceptar.

Als efectes únicament de les presents Condicions generals, els termes utilitzats en plural o singular de “Vostè”, “Usuari” o “Client”, comprèn qualsevol persona que accedeixi al Lloc Web, i que en faci ús, navegui i/o contracti qualsevol dels productes i serveis oferts.

Yamaaoi es reserva el dret de modificar, total o parcialment, aquestes Condicions Generals, podent aplicar les noves que consideri des del moment de la seva publicació al Lloc web. Per això, es convenient que llegeixi les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una sol·licitud de comanda. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els productes i serveis prèviament contractats.

1. Identificació

El Lloc Web es una titularitat de l’empresa Yamaaoi Wasabi, S.L., domiciliada a la Casa Nova de les Corts, 9, 17406, Viladrau, Girona, amb NIF B-55328512, i inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 3215, Llibre — Foli 30, Fulla GI-64561, Inscripció: 1.

Qualsevol comunicació podrà adreçar-se al domicili social indicat, al telèfon (+34) 682902524 o a la direcció de correu electrònic info@yamaaoi.com

2. Activitat

Yamaaoi porta a terme la seva activitat online mitjançant la seva Pàgina web, oferint productes frescos de qualitat d’origen agrícola, de producció pròpia o de tercers i accessoris de cuina.

Els productes frescos són, en la seva majoria, de producció pròpia. En cas de que es tractés de productes produïts per tercers, aquest fet serà informat al client prèviament a la realització de la comanda.

3. Continguts i informació suministrada al Lloc Web

3.1 Yamaaoi es reserva el dret de modificar l’oferta comercial presentada al Lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i d’altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. Yamaaoi fa tots els esforços, d’acord amb la seva capacitat i mitjans disponibles, per oferir la informació continguda a la seva pàgina web de forma veraç i sense errades tipogràfiques. En cas de en algun moment es produís alguna errada d’aquesta naturalesa, aliena en tot moment a la voluntat de Yamaaoi, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir una errada en algun dels preus mostrats i que algun client prengués una decisió de compra basada en aquesta errada, Yamaaoi li ho comunicarà al client i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost o despesa per la seva banda, sense que degut a això, se’n puguin derivar responsabilitats o indemnitzacions de cap mena per part de Yamaaoi.

3.2 Yamaaoi treballa en tot moment per oferir una informació complerta, veritable i licita, i de que els continguts del seu lloc web serveixin per tal que els usuaris puguin prendre decisions de compra plenament conscients i informades.

4. Productes

El wasabi de producció pròpia i la resta dels nostres productes es conreen i recullen a Espanya, amb excepció del wasabi produït al Japó, que és importat seguint la legislació vigent.

Els accessoris de cuina son eminentment destinats al us i consum de wasabi.

5. Sistema de contractació i modalitats de comandes

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes mitjançant la contractació electrònica des del Lloc Web i alternativament, per telèfon.

La contractació dels nostres productes a través del lloc web és fàcil i intuïtiva, i en tot moment s’indiquen els passos a seguir mitjançant un menú mostrat a la part superior de la pàgina on s’estigui navegant. En primer lloc, l’usuari haurà d’escollir el producte desitjat, així com les mides i la quantitat. En tots els nostres productes es descriuen les característiques principals dels mateixos, i en el seu cas, informació addicional d’interès.

Tot seguit, es procedeix a la confirmació de la comanda, un cop afegit el producte a la cistella de compra, es podrà finalitzar l’ordre introduint les dades de facturació i entrega necessàries, podent fins i tot crear un compte per a futures comandes. En acabat, es facilitarà un resum dels productes escollits, el seu preu unitari, les despeses d’enviament i el total a pagar. Abans de realitzar la comanda s’haurà d’escollir la forma de pagament, introduir qualsevol codi de descompte en cas de poder-se aplicar i acceptar les Condicions Generals i polítiques de privacitat, sempre abans de realitzar el pagament.

L’import final es facilita desglossat. En els preus dels nostres productes s’hi inclouen tots els impostos. Les despeses d’enviament es calcularan en funció de les característiques dels productes de cada comanda i del codi postal de l’adreça d’entrega. Durant tot el procés de contractació, es faciliten les passes a seguir que s’ha de realitzar per a la contractació definitiva, permetent, en tot moment, a l’usuari tornar a la pantalla anterior per corregir la informació o realitzar un canvi a les opcions escollides.

La sol·licitud de comanda es considerarà formalitzada des del moment en que l’usuari maqui l’opció de “He llegit i accepto les Condicions Generals i polítiques de privacitat” o menció similar, i enviï la sol·licitud a través del botó disposat a tal efecte, i es considerarà que entén i accepta plenament i sense reserves les presents Condicions Generals, existint des de llavors un contracte vàlid i eficaç que vincula a ambdues parts.

Una vegada efectuada la sol·licitud de comanda i en el termini més breu possible, sempre abans de que transcorrin 24 hores des de la formalització de la compra, Yamaaoi enviarà una confirmació via correu electrònic de la recepció i registre de la comanda. És molt important assegurar-se d’informar en el formulari de recollida de dades una direcció de correu electrònic vàlida, així com un número de telèfon de contacte per al cas de que hi hagi alguna incidència i aquell no funcioni.

6. Mètodes de pagament

6.1. Al gestionar la comanda, el client pot escollir lliurement abonar les compres que porti a terme mitjançant una targeta de crèdit o dèbit (MasterCard, Visa, Visa Electrón..)

6.2. Per pagaments mitjançant targeta, tots els pagaments es realitzaran de forma segura a través de la plataforma del banc. Per a la seva seguretat Yamaaoi ha disposat que els pagaments amb targeta es realitzin a través de una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptats i transmesos de forma segura als servidors de l’entitat bancària per, posteriorment, ser verificats amb el banc emissor per tal d’evitar possibles fraus i abusos.

El lloc web utilitza les tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a l’industria, tals com tallafocs, procediments de control d’accés i d’altres mecanismes criptogràfics. Tots ells tenen com a objectiu d’evitar els accessos no autoritzats de dades. Per assolir aquests objectius, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades que permetin la corresponen autentificació dels controls d’accés.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) – de 128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços a l’actualitat, gràcies al que cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per el client.

Només el banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Yamaaoi desconeix i no registra aquestes dades durant el procés de pagament ni en qualsevol altre moment.

7. Forma, despeses i terminis d’enviament

7.1. Yamaaoi entregarà les comandes en el termini especificat durant el procés de contractació. Igualment, Yamaaoi sol·licitarà a l’usuari que esculli el lloc de rebuda, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre en el que vol rebre el producte, a més del telèfon de contacte en cas de que es donés alguna incidència amb el llirament o el transportista. Per raons de seguretat no es lliuraran comandes en edificis públics, hospitals o qualsevol recinte en el que s’ha d’entregar la comanda a una persona diferent al client.

7.2. Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu dels productes, i corren a càrrec del Client, afegint-se al total de l’import de la comanda. Les depeses d’enviament seran informades prèviament a la contractació i podran variar segons el codi postal informat.

7.3. La zona d’entrega coberta per Yamaaoi es el territori peninsular espanyol i les Illes Balears. NO es fan enviaments a Canàries, Ceuta o Melilla. Si es realitzen enviaments a d’altres països de la UE.

7.4. Els lliuraments es consideraran completats a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, a l’adreça assenyalada per el Client durant el procés de compra.

8. Política de devolucions i dret de desistiment

8.1. Dret de desistiment. El Client té el dret a exercir el seu dret de desistiment de la seva compra dins dels 14 dies naturals posteriors al lliurament dels productes, tret que s’apliquin les excepcions previstes en la normativa de consum. Conforme a aquesta, el dret de desistiment no s’aplica a la contractació de productes peribles com ara fruites, productes de horta, etc. Per aquells productes no peribles, s’aplicarà el termini de desistiment de 14 dies naturals previst per a les contractacions a distància. D’acord amb la normativa de consum, el dret de desistiment no aplicarà a contractes que es refereixin a, entre d’altres excepcions:

  • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes de ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats una vegada entregats.
  • El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb d’altres.

El desistiment implicarà que el client, a partir de l’efectiva possessió del producte, té 14 dies naturals per notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca, com per exemple, enviant una comunicació via mail a info@yamaaoi.com , o correu postal, o bé omplint el model de formulari de desistiment que figura com a annex a aquestes Condicions.

Una vegada finalitzat el termini de 14 dies naturals Yamaaoi no acceptarà devolucions per desistiment de compres de producte.

Per retornar el producte, el Client disposa de dues vies:

  • Contactant amb Yamaaoi directament per tal de que gestioni la recollida i devolució del producte, sempre corrent per part del client les despeses de devolució. En aquest cas es programarà la recollida dels productes i s’informarà al Client per mail de la data i horari en la que es portarà a terme la recollida.
  • De la mateixa manera el client por retornar el producte al seu càrrec utilitzant un sistema diferent al de Yamaaoi. L’empresa però aconsella empaquetar curosament el producte (no utilitzar l’embalatge original podria depreciar el producte) i escollir un sistema de transport amb acusament de rebuda. Yamaaoi refusarà qualsevol producte retornat amb les despeses d’enviament a contra reemborsament a càrrec de l’empresa i no es farà càrrec en el cas de que el producte no arribi a les seves dependències. No es permet la devolució de bens precintats que no siguin aptes per ser retornats per raó de protecció de la salut i que s’hagin desprecintat una vegada entregats.

8.2. Reemborsament. En cas de desistiment, el Client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes           tornats, a més de les despeses d’enviament ordinaris, sempre que els productes tornats estiguin en les              mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats (llevat del que sigui necessari per a verificar- ne l’ús i l’adequació amb allò esperat), danyats, desprecintats (en els casos prèviament indicats).

Yamaaoi retornarà al Client el cost del producte i les despeses d’enviament proporcionals un cop descomptes les despeses de devolució.

Yamaaoi gestionarà la devolució de l’import total mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel    Client per a la contractació dels productes, en un termini no superior al transcurs de catorze 14 dies naturals des que el Client va comunicar-ne el desistiment.

Yamaaoi comprovarà a les seves dependències l’adequació del producte retornat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat d’acord amb aquestes Condicions.

En els casos en què el Client esculli enviar els productes pel seu compte, Yamaaoi podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el Client enviï una prova d’enviament /devolució, segons quina condició es compleixi primer.

8.3. Devolucions per manca de conformitat (garantia). En cas que els productes estiguin en mal estat o no es      corresponguin amb els que efectivament s’han contractat, el Client comunicarà a Yamaaoi de forma immediata, i dins del període màxim de les 24 hores següents al lliurament, per correu electrònic o per telèfon al (+34) 682902524, el desig d’exercitar el dret de resolució del contracte o la substitució del producte rebut. La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i si escau factura    emesa a Yamaaoi.

La devolució a Yamaaoi dels productes es pot fer de la forma establerta a l’apartat anterior de “Dret de desistiment”.

Si no és possible la substitució dels productes, Yamaaoi, retornarà l’import total de la compra, que inclou tant el preu dels productes com les despeses d’enviament i devolució si escau, a través d’un abonament a la targeta de crèdit utilitzada o mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel Client.

Els productes tenen una garantia legal de dos 2 anys a partir de la data de lliurament, sempre prenent en consideració la naturalesa dels productes adquirits. La garantia oferta per Yamaaoi es correspon amb l’establerta al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

En cas que hi hagi una manca de conformitat el Client haurà d’informar Yamaaoi en el termini de dos 2 mesos des que va tenir-ne coneixement.

9. Cancel·lació de la comanda

La cancel·lació de la comanda per part de l’usuari queda subjecta a l’operativa habitual de Yamaaoi, i cal informar de la cancel·lació entre dos i quatre dies previs al dia de lliurament compromès.

Les cancel·lacions efectuades amb posterioritat a aquest termini no seran efectives, i el Client haurà d’acceptar la comanda.

10. Obligacions del client

10.1. El Client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades en tot moment

10.2. El Client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa Yamaaoi.

10.3. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les claus d’accés personal al Lloc web.

10.4. El Client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament on es pugui lliurar la comanda dins de l’horari escollit abans de la contractació, d’acord amb el que preveu la clàusula (7) d’aquestes condicions. En cas d’incompliment per part del Client d’aquesta obligació, Yamaaoi no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel Client.

11. Reclamacions

Les reclamacions hauran de dirigir-se a Yamaaoi per correu electrònic a info@yamaaoi.com. Una vegada registrada la sol·licitud, reclamació o queixa per part del nostre departament d’atenció al client, informarem d’un número de registre de seguiment per tal de que en tingui constància.

Gestionarem qualsevol sol·licitud en el menor temps possible, mantenint un nivell de comunicació òptim en tot moment.

12. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts, texts, comentaris, obres, il·lustracions, imatges, guies, distintius corporatius, etc., del Lloc web, són propietat de Yamaaoi, i quan correspongui, de les persones o indicades al Lloc web, quedant tots protegits per l’ordenament jurídic espanyol i les normes comunitàries i internacionals que resultin aplicables.

Tret d’autorització prèvia i per escrit de Yamaaoi, així com dels supòsits legalment permesos per ús personal i privat, queda terminantment prohibida la reproducció, distribució, comercialització, transformació, còpia o qualsevol altre acte de comunicació o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà, d’aquest Lloc web i/o dels continguts del mateix, encara que se’n citi la font de procedència. Tota actuació que contravingui aquestes previsions constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Yamaaoi o d’aquella entitat o persona que en sigui titular.

13. Seguretat, confidencialitat i protecció de dades personals

13.1. Yamaaoi garanteix la seguretat i la confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus Clients.

Totes les operacions de pagament on-line es porten a terme d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que protegeix les dades en front a intents de violació per part de tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada a tal efecte.

13.2. Amb conformitat amb el previst en el RGPD, les dades personals facilitades seran tractats per Yamaaoi com a responsable del tractament dels mateixos. Aquestes dades seran tractades per donar compliment als drets i obligacions contingudes en aquest contracte. En conseqüència, la base jurídica del tractament es donar compliment a la mencionada relació contractual, sent aquest fi estrictament necessari per executar el present contracte.

Les dades es mantindran mentre estigui en vigor la relació contractual i, en tot cas, seran conservades durant els terminis legals de prescripció de les responsabilitats nascudes de la relació contractual que vincula a ambdues parts, i seran tractades únicament per Yamaaoi i aquells tercers als quals aquella estigui legalment o contractualment obligada a comunicar-los (com és el cas de tercers prestadors de serveis a què s’hagi encomanat algun servei vinculat amb la gestió o execució del contracte). El Client podrà exercir, en els termes establerts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-s’hi, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a Yamaaoi, a través de les adreces especificades a la clàusula (1) d’aquestes condicions. En cas que no quedin satisfets amb l’atenció rebuda després d’exercir algun dels drets esmentats amb anterioritat, es pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altre autoritat competent.

Per obtenir més informació sobre el tractament que realitza Yamaaoi de les dades personals, consulteu les nostres polítiques de privadesa.

14. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de Yamaaoi, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades de la venda dels productes i del compliment de les seves obligacions estarà limitada a l’import de la comanda facturada per Yamaaoi pels productes sobre els quals es pugui derivar responsabilitat, sens perjudici d’aquelles responsabilitats irrenunciables contemplades a la normativa de protecció de consumidors i usuaris.

15. Legislació aplicable i jurisdicció competent

15.1. Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de les presents Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, Yamaaoi i el Client acorden sotmetre’s, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del client consumidor.

A efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà per “consumidor” la persona que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

15.2. En cas de Client no consumidor, les parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de Girona capital

15.3. La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013), accessible a la web http://ec .europa.eu/odr.

Condicions actualitzades a 1 de juliol de 2019

Tingues en compte que, d’acord amb la normativa de consum, el dret de desistiment no aplicarà a contractes que es refereixin a:

  • El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.